fotografie ©rador.ro

În calitate de senator aflat la primul mandat, am dorit să-mi respect angajamentul încheiat cu cetăţenii din Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, prin implicare şi găsirea de soluţii concrete la problemele pe care aceştia le întâmpină.

Raportul de activitate pentru anul 2016-2017 ilustrează modul în care am încercat să respect acest angajament și radiografiază munca depusă atât în Senat, cât și în cadrul biroului senatorial din teritoriu, pe tot parcursul acestui an.

 

CAPITOLUL I

a) Activitatea în cadrul Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

În calitate de membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României, am participat la dezbaterile din cadrul şedinţelor comisiei pe marginea celor 80 (48 proiecte sesizate pentru raport și 32 proiecte sesizate pentru aviz) de proiecte şi propuneri legislative cu care comisia a fost sesizată spre avizare sau, după caz, raportare.  

De asemenea, alături de colegii mei:

– am examinat proiecte şi propuneri legislative care au vizat domeniul învăţământului, al cercetării ştiinţifice şi inovării, tineretului şi sportului în vederea elaborării rapoartelor sau avizelor;

– am solicitat rapoarte, informaţii şi documente de la autorităţile publice;

– am dezbătut şi hotărât asupra altor probleme transmise de Biroul permanent;

– am invitat la dezbateri reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai altor organisme precum şi specialişti din domeniile de activitate ale comisiei;

– am ţinut şedinţe comune cu alte comisii parlamentare în vederea redactării de rapoarte comune;

– am audiat, în şedinţă comună cu Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, candidaţii pentru funcţia de ministru în a căror atribuţii intră reglementări ce ţin de domeniile de activitate ale comisiei.

b) Activitatea biroului senatorial

Potrivit Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, deputații și senatorii pot organiza, separat sau prin asociere, birouri parlamentare, ca regulă, în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi. Urmărind respectarea responsabilităţilor care îmi revin odată cu mandatul de senator, am considerat absolut necesar ca activitatea biroului senatorial care mă reprezintă să urmărească îndeaproape respectarea prevederilor legale, a principiilor de drept şi a atribuţiilor care derivă de aici.

Biroul senatorial a promovat o politică activă, monitorizând şi încercând să soluționeze problemele stringente din teritoriu, dar şi unele cu relevanță la nivel național. Din acest punct de vedere, am optat, de la început, spre o deschidere către toate sectoarele sociale, implicându-mă (atât eu, cât şi angajaţii biroului de parlamentar) de fiecare dată când a fost necesar.

Biroul senatorial Doru Adrian Pănescu a susținut o activitate transparentă, bazată pe principiile unui management modern. În cadrul biroului am ținut întotdeauna să poată avea loc un dialog corect și consistent, atât cu reprezentanţii ministerelor şi ai autorităţilor din subordinea acestora, cât şi cu reprezentanţii societăţii civile (organizaţii neguvernamentale şi sindicate). În acest sens, am inițiat și susținut dezbateri, iar concluziile desprinse am încercat să le direcționez în plan legislativ, pentru a ajunge la rezultate concrete.

Dintre cele mai importante probleme care au ajuns, pentru soluționare, în cadrul biroului senatorial, subliniez:

– rezolvarea unor probleme din învăţământul preuniversitar şi universitar, atât la nivel local cât şi naţional;

– aspecte privind mai buna reglementare a cercetării ştiinţifice;

– stabilirea drepturilor de pensie;

– rezolvarea anumitor probleme locative şi ale asociaţiilor de locatari;

– probleme legate de aspectul oraşului (situaţia unor străzi, starea inadecvată a unor spaţii dintre blocuri, spaţii de joacă pentru copii);

– rezolvarea unor probleme semnalate de ONG-uri;

– probleme ale unor unităţi din sistemul sanitar;

– aspecte ale vieţii culturale;

– probleme privind circulaţia pe drumurile publice şi privind examinarea în vedea obţinerii permisului de conducere;

–  rezolvarea unor sesizări privind protecţia consumatorului.

Concret, fie din adresele oficiale, fie în cadrul programului obișnuit de audiențe de la biroul senatorial, fie în cadrul întâlnirilor pe care le-am organizat cu societatea civilă sau cu cetățenii obișnuiți, am sesizat numeroase probleme, pe care le-am dus spre Parlamentul României și am încercat să le soluționez. Multe dintre acestea se regăsesc în declarațiile politice, în întrebările sau interpelările pe care le-am adresat, în amendamentele pe care le-am formulat, dar și în propunerile legislative pe care le-am susținut:

– soluții legislative pentru rezolvarea crizei personalului calificat din cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Vinicultură și Vinificație Iași și pentru facilitarea activităților din stațiunile de cercetare, ca urmare a adresei primite de la instituția mai sus menționată;

– rezolvarea problemei referitoare la asigurarea medicală a studenților (aceștia primesc asigurare medicală doar până la vârsta de 26 de ani) și la majorarea burselor doctoranzilor;

– demersuri la Ministerului Educației Naționale pentru a sprijini comunitatea IT din Iașii, sprijin solicitat de Primăria Municipiului Iași;

– susținerea demersurilor Studioului TVR Iași de identificare și alocare a unui spațiu corespunzător desfășurării activității de televiziune, în urma cererii adresate de Directorul General al TVR Iași;

– alocarea de locuințe sociale unor persoane cu probleme de sănătate și care nu dispun de spațiu locativ;

– lămurirea modului de stabilire a salariilor de bază începând cu luna ianuarie a anului 2017, acordarea sporurilor, compensațiilor și altor drepturi salariale, încadrarea și salarizarea personalului din învățământ (neclarități privind Ordonanța de Urgență nr. 57/2015), la solicitarea Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași;

– obținerea de la Ministerul Culturii a documentației necesare în vederea inițierii restaurării unor opere de artă din Sala Pașilor Pierduți, la solicitarea trimisă prin adresă de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;

– stabilirea și reactualizarea drepturilor de pensie pentru persoanele care au adeverințe care atestă formele de retribuire obținute în acord global;

– formularea unui amendament la Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul corectării modalității de calcul al pensiei pentru persoanele cu handicap;

– modificarea Legii 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, în sensul sprijinirii producătorilor locali – persoane fizice, care au panouri solare și care produc o cantitate de energie mai mare decât cea consumată;

– obținerea de informații în legătură cu programul de investiții Dracula Park. Cererea a fost făcută în numele unor persoane care au depus bani la respectivul proiect de investiții;

– rezolvarea unor probleme ce țin de salubritatea și amenajarea urbană: repararea unor scări de trecere publică, curățarea Esplanadei „Oancea” din Tătărași și deschiderea cișmelelor publice existente pe esplanadă;

– demersuri pentru alocarea de fonduri, de la Ministerul Culturii, pentru Festivalul-Concurs Coral Internațional pentru Tineret, organizat în municipiul Iași;

– clarificarea drepturilor și obligațiilor cetățenilor României, în sensul analizei modului de alocare a ajutorului social (sunt situaţii în care ajutorul social nu se impune);

– sprijin în vederea achiziționării unor rețete medicale;

– găsirea unor locuri de muncă, în meseriile: sudor, şofer, lăcătuş. Este vorba de persoane cu vârsta de peste 50 de ani, care şi-au pierdut locul de muncă;

– soluționarea situației dificile din școlile de șoferi, a modificărilor nejustificate privind organizarea școlilor de conducere auto, a problemelor legate de modul de desfășurare a examenelor pentru obținerea permisului de conducere – cereri formulate într-o adresă înaintată de Asociația profesională a formatorilor auto Iași;

– cerere referitoare la obținerea de dividente sau alte posibilități de valorificare a unui certificat de acționar la S.C. MoldoMobila Iași.

– urgentarea și modificarea Proiectului de Lege 556/01.09.2015 pentru modificarea L188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în sensul reglementării, prin lege, a posibilității ca aceștia să-și continue activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, cu acordul conducătorului unității;

– clarificarea modului de calcul al impozitului pe venit pentru instituţiile de învăţământ superior, solicitare primită printr-o adresă de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;

– demersuri pentru recuperarea unor sume depuse la Fondul Național de Investiții (FNI);

– demersuri către Casa Județeană de Pensii în vederea reanalizării calculului estimativ privind pensionarea pentru o persoană care nu a împlinit vârsta necesară pensionării şi nu mai are serviciu;

– cerere privind obținerea unor informații referitoare la Titlurile de Plată emise de Autoritatea Națională de Restituire a Proprietăților, conform Legii 164/2014 (compensații ce trebuie acordate ca despăgubire pentru bunuri trecute în mod abuziv în proprietatea statului în perioada comunistă);

– lămurirea modului de calcul al salariului pentru personalul din Educaţie, conform noii legi a salarizării.

 

PROPUNERI LEGISLATIVE

Iniţiative legislative ale senatorului Pănescu Doru-Adrian (PSD), depuse în perioada 20.12.2016 – 27.12.2017:

 1. L263/2017Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 550 din noiembrie 2004, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

Pe scurt: Autorizarea personalului militar al Jandarmeriei Române să deţină şi să folosească arme cu tranchilizante, substanţe tranchilizante, arme cu glonţ de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substanţe iritante, precum şi orice alte mijloace de protecţie şi de imobilizare în anumite situaţii, expres prevăzute.

 1. L88/2017Propunere legislativă pentru modificarea Legii cadru nr.284/2010, actualizată la 23 octombrie 2014

Pe scurt: Acordarea sporului de 15% din salariul de bază tuturor persoanelor cu handicap grav şi accentuat, în cadrul programului normal de lucru.

 1. L92/2017Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Pe scurt: Facilitarea aplicării legii, prin utilizarea carnetelor de comercializare şi de către rudele de gradul II ale producătorilor agricoli, precum şi posibilitatea utilizării de către comercianţi a spaţiilor de vânzare aferente producătorilor agricoli, în perioada în care aceştia nu sunt prezenţi în piaţă.

 1. L96/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

Pe scurt: Prevederea publicării proiectului de lege de revizuire a Constituţiei în Monitorul Oficial al României, precum şi stabilirea unui criteriu pentru determinarea datei desfăşurării referendumului.

 1. L100/2017Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

Pe scurt: Evitarea declarării insolvenţei unor societăţi de importanţă naţională sau locală şi care asigură un număr important de locuri de muncă, prin conversia creanţelor; se prevede, totodată, ca legea să fie aplicabilă unor litigii trimise spre soluţionare instanţelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.85/2014, cu modificările şi completările ulterioare

 1. L124/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal (inclusiv privind falsificarea şi contrafacerea)

Pe scurt: Majorarea limitelor pedepselor pentru infracţiunile prevăzute la art. 349, 352, 356 şi 357 și reconfigurarea infracţiunii prevăzute la art. 358, în scopul unei mai bune protecţii a consumatorilor împotriva contrafacerii şi falsificării. De asemenea, modificarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării limitelor pedepselor

 1. L553/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 20 din 1 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
 2. L170/2017Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

Pe scurt: Completarea cu o nouă literă a art.485 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. b135/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Pe scurt: Eliminarea dificultăţilor întâlnite în practică, referitoare la validarea aleşilor locali sau la desfăşurarea şedinţelor consiliilor locale/judeţene.

 1. L185/2017Propunere legislativă pentru completarea art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

Pe scurt: Instituirea obligaţiei efectuării şi promovării unui curs de prim ajutor în trafic pentru obţinerea permisului de conducere.

 1. L111/2017Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Pe scurt: Stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului prin:

– eliminarea disfuncţionalităţilor salariale existente în sistemul public de salarizare;

– stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru funcţiile comune existente în cadrul familiilor ocupaţionale;

– stimularea performanţei profesionale;

– reglementarea modalităţii de remunerare a personalului care   deţine titlul ştiinţific de doctor prin acordarea unei indemnizaţii lunare pentru titlul ştiinţific de doctor;

– încadrarea sumei sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor în procentul de 30% din suma salariilor de bază, pe total buget pentru fiecare ordonator de credite;

– definirea unor termeni şi expresii, cum ar fi salariul de bază, salariul lunar, venitul salarial, astfel încât să fie eliminate neclarităţile existente în prezent;

– aplicarea etapizată a prevederilor legii, începând cu data de 1 iulie 2017, prin acordarea de majorări salariale în anii 2017-2021, prin acordarea, în anul 2022, a salariilor de bază nominale prevăzute în anexele la lege, iar începând cu anul 2023 stabilirea salariilor de bază prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele la lege cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la acea dată.

 1. L270/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Pe scurt: Adunarea generală a asociaţiilor de proprietari vor putea hotărî modalitatea de stabilire şi repartizare a cheltuielilor aferente condominiului. 

 1. L271/2017Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Pe scurt: Îmbunătăţirea reglementării privind dreptul persoanelor private de libertate de a participa la funeraliile unui membru al familiei.

 1. L287/2017Propunere legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş “AUTOSTRADA UNIRII”

Pe scurt: Aprobarea executării obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş, denumită „Autostrada Unirii”, care ar conecta Regiunea de Nord-Est cu Vestul ţării, scurtând semnificativ distanţa dintre cele două regiuni.

 1. L301/2017Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

Pe scurt: Transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba.

 1. L321/2017Propunere legislativă pentru modificarea art.66 alin.(4) din Legea nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Pe scurt: Acordarea dreptului persoanelor aflate în detenţie de a urma un program de formare profesională organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după terminarea perioadei de carantină şi observare.

 1. L326/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Pe scurt: Reglementarea adecvată a activităţilor specifice domeniului agricol

 1. L329/2017 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Pe scurt: Reglementarea posibilităţii, pentru spitale, de a accesa fonduri europene în vederea finanţării propriilor activităţi, precum şi introducerea conceptului de serviciu public de interes economic general şi compensarea costurilor ocazionate de prestarea acestui serviciu de către spitale, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.

 1. L339/2017Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

Pe scurt: Punerea la dispoziție, în perioada organizării Olimpiadelor Gimnaziale la fazele naţionale, precum şi a Olimpiadelor Naţionale ale Sportului Şcolar, a bazelor şi instalaţiilor sportive aflate în subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului.

 1. L536/2017Propunere legislativă pentru modificarea art.84 alin.(1) şi (4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

Pe scurt: Acordarea unor tarife reduse cu minimum 50% pentru transportul local, în comun şi cu minimum 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi alte manifestări culturale elevilor din învăţământul obligatoriu profesional şi liceal acreditat/autorizat.

 1. L341/2017Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie „Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii
 2. L427/2017Propunere legislativă – Legea Academiei Române

Pe scurt: Norme privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române. 

 1. L480/2017Propunere legislativă pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

Pe scurt: Reglementarea competenţei caselor judeţene de pensii şi a municipiului Bucureşti de a primi cererile pentru stabilirea drepturilor, de a verifica legalitatea acestora și de a le plăti.

 1. L481/2017Propunere legislativă pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

Pe scurt: Reglementarea posibilităţii de transferare a unităţilor de asistenţă medico-socială din administrarea consiliilor locale ale oraşelor cu o populaţie mai mare de 5.000 de locuitori, în administrarea consiliilor judeţene.

 1. L490/2017 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Pe scurt: Clarificarea condiţiilor de aplicare. 

 1. L515/2017Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

Pe scurt:  Asigurarea transferului competenţelor de colectare a obligaţiilor fiscale reţinute în sarcina contribuabililor mijlocii de la nivel regional la nivel judeţean, în vederea creșterii gradului de colectare a obligaţiilor fiscale.

 1. L559/2017Propunere legislativă pentru modificarea art.31 alin.(1) lit.b) din Legea privind achiziţiile publice nr.98/2016

 

 1. b481/2017Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr. 21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

 

 1. b500/2017 – Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

 

 1. b501/2017Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

Pe scurt: Instituirea unei scheme de ajutor de stat.

 1. b505/2017Propunere legislativă pentru modificarea art.18 indice 1 din Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare

Pe scurt: Elaborarea criteriilor specifice de evaluare a proiectelor structurilor sportive, finanţate din bugetele locale.

 1. L405/2017Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

 

 1. b510/2017Propunere legislativă pentru modificarea art.1 lit.ad) şi a art.42 lit.o) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 

Pe scurt: Introducerea unor excepţii referitoare la faptele care constituie acţiunea de vânătoare şi la cele care constituie infracţiunea de braconaj, ca urmare a completării Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. b515/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I – IV din învăţământul de stat şi confesional

Pe scurt: Modificarea sursei de finanţare a măsurilor dispuse prin Legea nr.509/2006, cu modificările ulterioare, precum şi stabilirea unor reguli privind acordarea acestui aliment.

 1. b518/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice

Pe scurt: Corelarea cu dispoziţiile Legii nr.46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu cele ale Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, precum şi cu cele ale Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.

 1. b522/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

 1. L542/2017Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

Pe scurt:  Înfiinţarea, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, a unor instituţii publice cu atribuţii complexe, care să asigure practicarea unei agriculturi durabile, dezvoltarea echitabilă a tuturor zonelor ţării şi realizarea obiectivelor  propuse, pe termen lung, denumite Direcţii Generale pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului Bucureşti.

 1. b546/2017Propunere legislativă pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearo-electrică de la Cernavodă

 

 1. b541/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

 

 1. L506/2017Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii – S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

Pe scurt: Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii urmează să funcţioneze ca un fond de investiţii alternativ, administrat în conformitate cu prevederile Legii nr.74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. L507/2017Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

Pe scurt: Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României – S.A., instituție specializată, cu personalitate juridică, în vederea sprijinirii antreprenoriatului şi a întreprinderilor mici şi mijlocii de a iniţia proiecte cu impact asupra economiei naţionale şi de a impulsiona marile proiecte de infrastructură, având ca model noua arhitectură a sistemului financiar european.

 1. b582/2017Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească şi Brună

Pe scurt: Implementarea Programului de susținere a crescătorilor de taurine din rasele Bălțata Românească și/sau Brună, pentru îmbunătățirea nivelului de performanță și sustenabilitate a fermelor.

 1. b583/2017Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

Pe scurt: Instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru implementarea Programului de susținere a activității de reproducție în sectorul de creștere a bubalinelor, în vederea îmbunătățirii nivelului de performanță și sustenabilitate a fermelor de creștere și reproducție a bivolițelor.

 1. b588/2017Propunere legislativă pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

Pe scurt: Încurajarea investiţiilor pentru înfiinţarea de centre de colectare şi procesare a laptelui, cărnii, fructelor şi plantelor medicinale, precum şi înfiinţarea de stâne montane, cu valorificarea integrală a producţiei. De asemenea, înfiinţarea de centre de colectare şi procesare a lânii şi pieilor de ovine şi caprine, în vederea reducerii pierderilor crescătorilor de animale.

 1. b589/2017Propunere legislativă privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

Pe scurt: Implementarea unui Program de investiții pentru înființarea stânelor montane, ţinând seama, printre altele, de existenţa unui efectiv important de ovine, de cererea de produse tradiţionale, de nevoia de a crea de noii locuri de muncă pentru locuitorii din zonele montane.

 1. b590/2017Propunere legislativă privind Legea muntelui

Pe scurt: Reglementarea modalităților de protecție și dezvoltare inteligentă, durabilă și incluzivă a zonei montane, înființarea Consiliului Național al Muntelui și construirea unui Comitet de Masiv pentru fiecare grupă de munți.

 1. b619/2017Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

Pe scurt: Completarea acestei legi cu o dispoziție care să permită și autorităților administrației publice locale din România să încheie acorduri de înfrățire/colaborare și cu autoritățile administrației publice locale din Serbia pentru realizarea și finanțarea unor obiective de investiții, programe comune cultural sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională și alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie.

 1. b640/2017Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare

Pe scurt: Corelarea limitelor de vârstă în grad pentru medicii militari și subofițeri sanitari cu vârstele de pensionare aplicabile categoriilor similare de personal din viața civilă.

 1. b649/2017Propunere legislativă privind Codul administrativ al României

Pe scurt: Eliminarea unor disfuncționalități de tehnică legislativă, precum inexistența unor definiții unitare ale principalelor concepte din administrația publică; prevederi legale redundante și paralele (mai frecvente în domeniul administrației publice locale); existența unor norme juridice contradictorii; vid legislativ (în special în ceea ce privește regimul juridic cadru al serviciilor publice) și dificultăți în aplicarea prevederilor legale în vigoare generate de norme juridice neclare și necorelate.

 1. b665/2017Propunere legislativă privind schimbul de imobile dintre Banca Naţională a României şi statul român, aflate în proprietatea băncii centrale şi, respectiv, în domeniul privat al statului

Pe scurt: Perfectarea schimbului de imobile între Banca Națională a României și Statul Român, prin compensare valorică. De asemenea, prevederi privind dezvoltarea unui complex național sportiv de tenis, prin revenirea la Ministerul Tineretului și Sportului a bazei sportive (Arenele BNR) și a construcțiilor aferente, reconfigurarea structurii organizatorice interne a BNR.

 1. b672/2017Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic

Pe scurt: Muzeul Național de Istorie a României rămâne administrator al întregului patrimoniu al Muzeului Filatelic; inventarierea acestui patrimoniu și punerea în valoare, cu termene clare pentru fiecare etapă.

 

DECLARAŢII POLITICE

Declarația politică nr. 833 / a din  6.12.2017  

„Migrația tinerilor merituoși către Occident – cauze și acțiuni de întreprins”

Declarația politică nr. 652 / a din  24.10.2017  

„Migrația spre Occident a tinerilor merituoși, un pericol pentru România”

Pe scurt: Declarațiile politice legate de migrația tinerilor care fac performanță în Occident atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene pentru viitorul Românei, anume fenomenul de brain drain. Nu m-am oprit doar la declarații, ci am inițiat proiectul „Tineri de zece. Cariere acasă. Aşteptări şi oportunităţi”, prin care am urmărit să colectez date, propuneri și inițiative de la elevi, studenţi, angajatori implicați în cercetare și autorități publice, pentru a identifica cele mai bune strategii de a-i motiva pe tineri să se întoarcă România, unde să își pună în valoare experiența căpătată în Occident.

Declarația politică nr. 613 / a din  17.10.2017  

„România – locul 1 din Uniunea Europeană la incidența tuberculozei”

Pe scurt: În România, tuberculoza trebuie să constituie una dintre problemele prioritare de sănătate publică, având în vedere faptul că un număr din ce în ce mai mare de elevi, studenţi şi cadre didactice au fost diagnosticate cu această boală.

Declarația politică nr. 547 / a din  4.10.2017  

„Raportul Comisiei Europene despre învățământul superior din nord-estul României – un semnal de alarmă pentru importanța dezvoltării Regiunii Moldovei”

Pe scurt: Moldova are nevoie de finanţare în infrastructură la nivel administrativ, iar universităţile au nevoie de sprijin, în condițiile în care un raport al Centrului de Cercetare Comună al Comisiei Europene, care a analizat activitatea învăţământului superior din zona Moldovei arată că această regiune e una dintre cele mai sărace din ţară şi din Uniunea Europeană.

Declarația politică nr. 469 / a din  13.9.2017  

„Comasarea universităților – un pas pentru asigurarea vizibilității internaționale a învățământului superior din România”

Pe scurt: Comasarea Universităților, deşi recunoscută în alte ţări ca un mecanism benefic pentru dezvoltarea învăţământului superior, nu are şi în România o metodologie concretă de aplicare. Aproape sigur, unica speranță pentru ca numele unei universități din România să poată fi regăsit în partea superioară a clasamentelor internaționale este, în acest moment, comasarea.

Declarația politică nr. 275 / a din  16.5.2017  

„Despre materializarea programului de guvernare al PSD privind învățământul”

Pe scurt: Bunele practici pe care le-am remarcat în legătură cu felul în care s-a lucrat pe domeniul învăţământ în Parlamentul României ar trebui să fie extinse spre întreaga activitate parlamentară pe de o parte, iar pe de altă parte, rezolvarea problemelor din educaţie va trebui să rămână în continuare o preocupare centrală pentru Parlamentul României.

Declarația politică nr. 197 / a din  25.4.2017   

„Despre unele probleme ale învățământului românesc”

Pe scurt: Printre cele mai stingente probleme ale învățământului, în momentul de față am identificat: necesitatea unui program de reeducare a deținuților, procentul ridicat al analfabetismului funcțional, lipsa unei adecvări a ofertei universitare cu cererea din piața muncii, rata ridicată a abandonului școlar, slaba orientare profesională a absolvenților.

Declarația politică  nr. 167 / a din  11.4.2017

„Importanța programului România Start-up Nation”

Pe scurt: Programul Start-up Nation este unul dintre cele mai apreciate puncte, de către întreprinzători, din programul de guvernare al PSD. Aplicat cu inteligență și o atentă selecție, poate însemna o încurajare a creativității, o valorificare a cercetării și a potențialului de creștere economică a României. Astfel, ar trebui încurajat caracterul inovativ al proiectelor, precum și potenţialul de creştere a companiilor care depun astfel de proiecte.

 

ÎNTREBĂRI 

Întrebarea  nr. 1000/a din 11.12.2017   

Proiectul Dracula Park

Adresată secretarului general al Guvernului, Roxana Bănică, în vederea identificării unei soluții de deblocare a proiectului Dracula Park.

 

Întrebarea  nr. 970/a din  4.12.2017   

Despre funcționarea Universității Apollonia din Iași

Adresată ministrului Educației Naționale; am solicitat prezentarea cadrului legislativ pe baza căruia funcționează Universitatea Apollonia din Iași, având în vedere evaluările negative primite în ultimii ani de către această instituție de învățământ superior.

 

Întrebarea  nr. 788/a din 30.10.2017

Problema examinării practice a absolvenților școlilor de șoferi

Adresată ministrului Transporturilor; am solicitat lămuriri și posibile soluții privind problemele care există la examinarea practică a absolvenților școlilor de șoferi. Aceștia sunt nevoiți să aştepte intervale mari de timp, deoarece programările pentru obținerea permisului auto la examenul practic au ajuns să se facă la distanță de patru și chiar cinci luni de zile de la data promovării examenului teoretic.

 

Întrebarea  nr. 754/a din  23.10.2017

Stadiul despăgubirilor persoanelor care au depus bani la Fondul Național de Investiții

Adresată ministrului Economiei, Gheorghe Șimon, referitoare la stadiul actual al acordării despăgubirilor celor care au depus sume importante de bani în Fondul Național de Investiții –  care sunt criteriile de amânare a plăților și dacă toate persoanele vor beneficia, în acest an, de drepturile cuvenite, ca urmare a sentințelor judecătorești.

 

Întrebarea  nr. 684/a din 10.10.2017

Neclarități privind aplicarea legii 227/2015 în cazul universităților de stat

Adresată ministrului Finanțelor Publice – prin modificarea adusă de O.U.G. 50/2015, putem considera că regulile speciale de impozitare se aplică tuturor instituţiilor de învăţământ superior, fie ele de stat sau particulare?; la sfârşitul anului, o universitate de stat trebuie să plătească sau nu impozit pe profit pentru activităţi economice precum cele desfășurate prin contracte de închiriere, contracte de cercetare cu terţii, alte activităţi ocazionale?

 

Întrebarea  nr. 650/a din 3.10.2017  

Situația finanțării programului Start-Up Nation

Adresată ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu privire la situația finanțării programului Start-Up Nation – dacă s-au identificat resursele bugetare pentru a acoperi toate nevoile beneficiarilor; care este calendarul acordării acestor finanțări; dacă se întârzie în vreun fel graficul stabilit la depunerea dosarelor.

 

Întrebarea  nr. 398/a din 22.5.2017  

Stabilirea și reactualizarea drepturilor de pensie pentru persoanele care au adeverințe ce atestă formele de atribuire obținute în acord global

Adresată ministrului Muncii și Justiției Sociale, în ceea ce privește oportunitatea unei intervenții în privinţa actelor normative care reglementează domeniul pensiilor conform sumelor obținute în acord global, în sensul în care pentru toate persoanele care au adeverințe ce atestă forme de retribuire obţinute în acord global, acestea să fie luate în calcul pentru stabilirea şi reactualizarea drepturilor de pensie.

 

Întrebarea  nr. 175/ a din 27.3.2017 

Restaurarea unor opere de artă din patrimoniul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Adresată ministrului Culturii, solicitând trimiterea către Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi copii ale documentelor necesare în vederea iniţierii procedurii de restaurare a unor opere de artă din Sala Pașilor Pierduți (este vorba despre picturile lui Sabin Balaşa, realizate în perioada 1969 – 1979).

 

Întrebarea  nr. 5/a din 13.2.2017

Majorarea fondului de burse pentru doctoranzi

Adresată ministrului Educației Naţionale, prof. univ. dr. Pavel Năstase, a vizat măsurile pe care intenționează să le adopte pentru a preveni o eventuală discriminare a doctoranzilor în comparaţie cu studenţii de la ciclurile de licenţă şi masterat, privind creşterea burselor.

 

Întrebarea  nr. 5/b din 13.2.2017  

Criza personalului calificat

Adresată Ministrului Muncii și Justiției Sociale cu privire la criza de personal calificat în sectorul cercetare-dezvoltare. Există dificultăţi referitoare Ia plata orelor suplimentare în cazul staţiunilor de cercetare din domeniul agriculturii, având în vedere că în acestea, în perioada campaniilor agricole, se efectuează muncă suplimentară, impusă de specificul activității, iar recuperarea prin acordarea de timp liber suplimentar nu este în toate cazurile posibilă; din cauza disfuncționalităților care apar, există riscul de a nu se mai putea asigura continuitatea activității.

 

INTERPELĂRI 

Interpelarea  nr. 638/a din  25.09.2017   

Condiţiile de pregătire din şcolile auto

Adresată ministrului Transporturilor, pentru a analiza condițiile de pregătire din școlile auto. L-am rugat să ne comunice ce măsuri intenționează să adopte pentru îmbunătăţirea activităţii în şcolile de şoferi în general şi în mod deosebit în sensul pregătirii competente a celor care predau legislația rutieră în aceste școli. Cunoscând propunerea Ministerului privind înfiinţarea unui Grup de lucru care să aibă în vedere rezolvarea unor probleme ale pregătirii viitorilor şoferi, am fost interesat să aflu dacă acesta a început să funcţioneze şi dacă va lua în considerare cele semnalate. De asemenea am solicitat să analizeze oportunitatea ca activitatea din școlile de șoferi să fie manageriată/supravegheată de către trei ministere (Ministerul Transporturilor, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Interne) așa cum și activitatea școlilor de şoferi se desfășoară pe trei planuri distincte (organizare, predare – învățare și examinare).

 

Interpelarea  nr. 520/a din  26.06.2017  

Stabilirea raţiunii de clasificare a universităţilor folosind entitatea privată U-Multirank

Adresată Ministerului Educației Naționale, pentru a explica raţiunea alegerii U-Multirank ca fiind entitatea privată ce va realiza clasificarea universităţilor, dacă s-a luat în calcul şi implicarea altor entităţi sau folosirea altor clasamente recunoscute la nivel internaţional şi care este calendarul începerii şi derulării acestei clasificări.

 

Interpelarea nr. 492/a din 12.06.2017   

Proiectul Dracula Park

Adresată ministrului Dezvoltării Regionale, Sevil Shhaideh. Cunoscând faptul că, în Occident, parcurile tematice Disneyland din Franţa şi Portaventura din Spania atrag, anual, milioane de vizitatori, am solicitat să mi se comunice ce măsuri intenţionează să fie adoptate pentru deblocarea proiectului.

 

Interpelarea nr. 472/a din 6.06.2017

Determinarea stadiului actual al finanţării şi continuării proiectului ANELIS PLUS (unul dintre cele mai importante instrumente de documentare, folosit în universități și institute de cercetare)

Adresată ministrului Cercetării şi Inovării, Șerban Valeca, căruia i-am cerut să-mi transmită care este istoricul şi stadiul actual exact al finanţării proiectului ANELIS PLUS, de ce s-a ajuns în situaţia de a exista riscul suspendării finanţării şi derulării proiectului şi care este planul ministerului de resort pentru a continua acest proiect.

 

Interpelarea nr. 175/b din 27.03.2017

Măsuri ale Guvernului privind politicile de raportare a rezultatelor cercetării finanţate din bani publici în România

Adresată ministrului Cercetării şi Inovării, Șerban Valeca, privind strategia ministerului pe care îl conduce în ceea ce privește politicile Open Science și Open Data, precum și mecanismele care să facă rezultatele cercetării din fonduri publice accesibile în mod liber.

 

Interpelarea nr. 101/a din 6.03.2017

Stadiul programului naţional de educaţie pentru sănătate în şcoala românească

Adresată ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase, cu privire la stadiul programului național de educație pentru sănătate în școala românească, numărul cadrelor didactice care au urmat cursurile de formator în acest domeniu, numărul elevilor care au ales, pentru anul în curs, opționalul de educație pentru sănătate, implicarea medicilor și asistenților școlari pentru promovarea educației pentru sănătate.

 

Interpelarea nr. 5/c din 13.02.2017

Plata diferenţelor salariale pentru personalul didactic universitar

Adresată ministrului Educației Naționale, Pavel Năstase, în legătură cu aplicarea Legii 85/2016 privind plata unor diferenţe salariale: dacă moștenitorii legali pot beneficia de aceste diferenţe salariale în baza certificatului de moștenitor; dacă diferențele de drepturi salariale se pot acorda într-o singură tranșă, ca și în cazul personalului pensionat sau eșalonat; dacă diferențele de drepturi salariale se actualizează cu indicele de inflație; dacă la întocmirea statelor de plată se rețin contribuțiile sociale individuale și impozitul pe venit, precum și obligațiile sociale ale angajatorului și dacă se întocmesc declarațiile fiscale rectificative în condițiile în care persoanele decedate erau contribuabili în perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

 

AMENDAMENTE, MEMORII ŞI AUDIENŢE

În anul anterior am depus mai multe amendamente la legile care au vizat aspecte din domeniul educaţiei, cercetării, problemelor tineretului şi sportului sau la Legea bugetului de stat şi cea a bugetului asigurărilor sociale.

Plecând de la realitatea că principalul rol al biroului senatorial este protecţia drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului în raporturile sale cu administraţia publică, ne-am preocupat ca primirea şi examinarea petiţiilor să se realizeze civilizat şi eficient, astfel încât orice cetăţean care vine în instituţie să primească sprijin, un răspuns sau o explicaţie care să îl ajute.

În afara preocupărilor pentru soluţionarea problemelor concrete, am realizat unele acţiuni pentru protejarea drepturilor unor segmente de populaţie, atunci când plângerile individuale în acelaşi domeniu au fost numeroase (sistemul de învăţământ, sistemul de pensii, sistemul asigurărilor de sănătate, respectarea drepturilor veteranilor de război, relaţia între locatari şi asociaţiile de proprietari, etc.).

Probleme ridicate frecvent de petenţi au fost cele referitoare la pensii, solicitând recalcularea acestora în cazul în care acest lucru nu a fost realizat corect.

Biroul de parlamentar a contribuit la soluţionarea conflictelor dintre persoanele fizice şi autorităţile administraţiei publice, pe cale amiabilă, prin mediere, prin dialog. Ca urmare a dezbaterii acestor memorii în cadrul biroului, s-a hotărât fie un răspuns scris persoanelor care ne-au solicitat implicarea, fie au fost formulate adrese către diferite instituţii ale statului cu rol executiv în vederea obţinerii mai multor date asupra cazurilor pe care le aveam în soluţionare.

De asemenea, am construit site-ul personal https://dorupanescu.ro/, prin intermediul căruia cetăţenii îmi pot urmări activitatea şi mă pot contacta.

 

CAPITOLUL III

Relația cu societatea civilă

În perioada anului 2017, pe lângă şedinţele de plen şi de comisii, am participat la diferite conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri publice, toate având subiecte de interes naţional. Pot menţiona în acest sens dezbaterile pe probleme ale educaţiei şi cercetării ştiinţifice, cele privind noile tendinţe privind oraşele inteligente (smart cities), cele privind sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, preluarea de către România a preşedenţiei la Consiliul Uniunii Europene, dezbateri la Comisia de Dialog Social de pe lângă Prefectura Iaşi.

Am participat, de asemenea, la mișcarea civică de susținere a proiectului autostrăzii A8, organizată la Iași, pe 4 noiembrie 2017, considerând că acesta este unul dintre proiectele vitale pentru Moldova, dar și unul cu valoare de simbol pentru Anul Centenar – unirea tuturor provinciilor și prin căi de acces moderne. De altfel, am fost un susținător fervent al acestui proiect, alăturându-mă și participând activ la toate demersurile legate de Autostrada A 8 – întâlniri de lucru cu miniștrii de resort, cu factorii decizionali de la nivelul Guvernului, întâlniri cu cei aflați în conducerea coaliției parlamentare, întâlniri cu parlamentarii din Moldova, pentru a găsi soluții de deblocare a acestui atât de important proiect pentru Iași și pentru regiune.

Sunt de remarcat şi atitudinile și reacțiile mele publice în social media pe probleme actuale ale societății românești. Menționez aici materialele legate de Ziua Unirii, celebrarea Centenarului, proiectul autostrăzii A8 (Ungheni-Iași-Târgu Mureș), fenomenul brain drain.

Referitor la domeniul educației, am atras atenția autorităților și factorilor decidenți asupra unor probleme concrete despre situația comasării universităților, finanțarea unităților de învățământ superior, problemele burselor studențești, situația anumitor universități particulare și aspecte ale examinării practice din cadrul școlilor de șoferi.

O acţiune deosebită a fost aceea a sprijinirii unui grup de tineri studenți de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași care a dorit să viziteze Parlamentul României, pentru a discuta despre inițiative legislative, în cadrul unui proiect intitulat „Parlamentul 2.0”, demarat de Asociația Studenților de la Științe Social-Politice Iași. Astfel, cei 22 de studenți au fost oaspeți în Parlament timp de două zile, 11 și 12 aprilie. În prima zi aceștia au vizitat clădirea în care își desfășoară activitatea forul legislativ, iar în a doua a avut loc dezbaterea propriu-zisă, „Parlament 2.0”, care a durat aproximativ trei ore. Studenții au discutat aplicat, prezentând  trei propuneri legislative, una pe domeniul muncii, una pe domeniul învățământului și una pe sănătate. Am încurajat studenţii ca proiectul respectiv să continue și, chiar și în afara lui, să existe mai multe teme de comunicare între studenții din Iași și comisiile Senatului.

În calitate de preşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Bolivariană Venezuela, ţinând seama şi de situaţia conflictuală din această ţară, am efectuat o vizită la Ambasada Republicii Bolivariane Venezuela din Bucureşti, unde am avut o discuţie cu excelenţa sa, domnul ambasador Victor R. Carazo. Discuţia a vizat aspecte ale situaţiei politice din Venezuela, colaborarea acestei ţări cu România şi Uniunea Europeană, posibilitatea stabilirii unor acţiuni în domeniul educaţiei şi cel cultural.

Având în vedere conflictul politic din Republica Bolivariană Venezuela, împreună cu colega mea, doamna senator Gabriela Crețu, Președinta Comisiei pentru afaceri europene, emis un comunicat de presă în luna august. Ne-am exprimat îngrijorarea am privind evoluția conflictului politic din Republica Bolivariană Venezuela. De soluționarea sa și de maniera în care aceasta se va realiza depinde progresul viitor al uneia dintre țările importante ale Americii Latine. Ca prieteni ai poporului venezuelean, ne-am exprimat încrederea în maturitatea și experiența sa istorică de a-și soluționa conflictele interne și a regăsi calea democratică a discuțiilor și compromisului. Totodată, am chemat reprezentanții comunității internaționale la acțiuni responsabile, de facilitare a reluării unui dialog real, și la abținerea de la declarații care pot acutiza actualele tensiuni.

 

CAPITOLUL IV

Obiective majore pentru anul 2018:

– Participarea activă la elaborarea noii Legi a Educației, pe care o consider fundamentală și extrem de necesară pentru reechilibrarea acestui domeniu. Voi milita, ca și până acum, uzând de toate mijloacele legale la îndemână, pentru creșterea finanțării în învățământ.

– Continuarea proiectului „Tineri de zece. Cariere acasă”, de atragere a tinerilor cu performanțe spre a se dezvolta profesional în România. Una dintre etapele acestui proiect se va derula în perioada imediat următoare, prin organizarea unei întâlniri cu mari angajatori, pentru a afla care sunt cerințele acestora în ce privește așteptările pe care le au de la tinerii absolvenți și pentru a găsi căi și soluții legislative pentru a pune în acord oferta universitară cu piața muncii.

– Sprijinirea finanțării și implicarea în activitățile dedicate Anului Centenar, în calitate de membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri şi a Războiului pentru întregirea Neamului.

– Sprijinirea tuturor demersurilor legate de Autostrada A 8.